SZKOŁA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

dla uczniów od 6 do 12 lat


Program SZKOŁY TWÓRCZEGO MYŚLENIA skierowany jest do dzieci, które szukają czegoś więcej, niż nauka szkolna, potrzebują zdobyć narzędzia do mądrego wykorzystywania i twórczego przekształcania tego, co już wiedzą. Na naszych zajęciach mogą także rozbudzić ciekawość i zdobyć nowe zainteresowania.

Na zajęciach wykorzystujemy autorskie programy i metody. Staramy się, aby zajęcia dla dzieci w tym wieku były atrakcyjne i ciekawe.

W Szkole Twórczego Myślenia uczestnicy rozwiązują ciekawe problemy, wykorzystują i poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania naukowe, bawią się w niekonwencjonalny sposób słowami, sprawdzają własne możliwości w różnych działaniach – samodzielnie i we współpracy, rozwijają ekspresję ruchową.

Konsekwentnie staramy się uczyć ważnych umiejętności przez zajęcia w formie atrakcyjnej przygody i zabawy ukierunkowanej na konkretne cele. Chcemy, aby uczestnik Szkoły Twórczego Myślenia, dzięki naszym działaniom, pogłębionym przez wpływ domu, próbował się uczyć dla siebie, a nie dla ocen. Aby wiedział jak może wykorzystać i przetworzyć to, czego się nauczył, jak sobie to uczenie ułatwiać, a także, aby umiał dobrze pracować w zespole i polubił twórczą obserwację świata.

W SZKOLE TWÓRCZEGO MYŚLENIA TO:

Problemy i pytania

Problemy i pytania

Zadania jakie stawiamy przed uczestnikami naszych zajęć to zadania dywergencyjne, czyli takie, które dają możliwość wielu podawania wielu potencjalnie poprawnych rozwiązań, nie mają jednej gotowej odpowiedzi. Zachęcamy przez to do poszukiwań wielu rozwiązań, i bycia oryginalnym na tle grupy rówieśniczej.

Na kangurowych zajęciach pada mnóstwo pytań. Wspólnie z dziećmi „drążymy” przeróżne tematy. Odpowiednio stawiane pytania pozwalają dzieciom na bycie ekspertami w wielu dziedzinach. Pokazujemy dzieciom jak pytać. Kangurowicze wiedzą także jak szukać odpowiedzi na twórcze pytania: „Co by było gdyby…?”, „Ciekawe czy rzeczywiście…?”, „Co nam to przypomina…?”, „Co zamiast….?” Czekamy na pytania ze strony uczestników – ciekawość dzieci bywa dla nas inspiracją do tworzenia nowych lub uzupełniania istniejących scenariuszy zajęć.

Obrazy i inspirujące przedmioty

Obrazy i inspirujące przedmioty

Podczas zajęć wykorzystujemy pomoce rozwijające spostrzegawczość i wyobraźnię czyli różnego rodzaju karty kreatywne. Nietypowe zdjęcia, plansze, obrazki to autorski pomysł na zajęcia pobudzające twórcze myślenie u dzieci. Warto dodać, że każde zajęcia maja swoją oprawę plastyczno-estetyczną.

W twórczych zabawach wykorzystujemy przedmioty codziennego użytku oraz przedmioty niezwykłe, których pochodzenia i przeznaczenia trzeba się dopiero domyślić. Na zajęciach można wszystkiego dotknąć i eksperymentować. Dzięki przedmiotom możemy konstruować i ulepszać. Ich różnorodność pozwala na kształtowanie wrażliwości i wyobraźni. Dzięki temu, że nasze pomoce najczęściej nie są zupełnie „gotowe”, u uczestników może uruchomić się działanie wyobraźni twórczej, którą w codziennym działaniu najczęściej zastępuje wyobraźnia odtwórcza.

Ruch i gry

Ruch i gry

Nasze zajęcia to przede wszystkim zabawa. Myślimy w ruchu. Naturalną ruchliwość dzieci zamieniamy w twórczą ekspresję ruchową. Kształtujemy postawy społeczne w dających radość zabawach interakcyjnych.

Wykorzystujemy znane gry i tworzymy całkiem nowe. Zachęcamy do konstruktywnej rywalizacji. Uczymy tworzenia i wykorzystywania strategii w działaniu.

Łamanie głowy i zabawy językowe

Łamanie głowy i zabawy językowe

Myślenie twórcze to bardzo często stawanie przed wielką zagadką. Mówimy, że to nasze „łamanie głowy”. A po takim „łamaniu” potrafimy dobrze wyciągać wnioski, dokonywać odległych skojarzeń, dostrzegać ważne konsekwencje.

Naturalne w rozwoju dzieci jest tworzenie neologizmów. U uczniów w wieku od 6 do 12 lat słowotwórstwo może stać się dużym wsparciem rozwoju intelektualnego. Nie jest sztuką wymyślić nowe słowo, sztuką jest nadać mu znaczenie. Na naszych zajęciach słowo inspiruje, zaciekawia i zaprasza do wspólnych poszukiwań.

OSIĄGNIĘCIA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA KANGUROWE ZAJĘCIA:

SKOK POZNAWCZY i EDUKACYJNYCH

 • Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej i twórcze obserwacje świata
 • Odwaga w myśleniu i działaniu
 • Korzystanie z wyobraźni
 • Nowe sposoby myślenia, czyli sprawniejsze myślenie
 • Nabywanie nowej wiedzy o świecie
 • Zwiększenie możliwości wykorzystywania wiedzy już posiadanej

SKOK TWÓRCZY

 • Diagnozowanie zdolności twórczych i stymulacja ich rozwoju
 • Kształcenie umiejętności myślenia: ( kojarzenia, abstrahowania, tworzenia metafor, dedukowania, myślenia przez analogie)
 • Ćwiczenie płynności i giętkości myślenia – zwiększanie ilości pomysłów i kategorii z których pochodzą
 • Dostrzeganie znaczenia oryginalności własnych pomysłów
 • Rozwijanie postawy twórczej: otwartości na problemy, chęci do ich rozwiązania
 • Rozwijanie postaw innowacyjnych wobec grupy rówieśniczej i wobec siebie
 • Wdrożenie w podstawy technik twórczego myślenia (np. "burza mózgów") i wykorzystanie ich w różnych dziedzinach
 • Gimnastyka wrażliwości i wyobraźni

SKOK TWÓRCZY

 • Diagnozowanie zdolności twórczych i stymulacja ich rozwoju
 • Kształcenie umiejętności myślenia: ( kojarzenia, abstrahowania, tworzenia metafor, dedukowania, myślenia przez analogie)
 • Ćwiczenie płynności i giętkości myślenia – zwiększanie ilości pomysłów i kategorii z których pochodzą
 • Dostrzeganie znaczenia oryginalności własnych pomysłów
 • Rozwijanie postawy twórczej: otwartości na problemy, chęci do ich rozwiązania
 • Rozwijanie postaw innowacyjnych wobec grupy rówieśniczej i wobec siebie
 • Wdrożenie w podstawy technik twórczego myślenia (np. "burza mózgów") i wykorzystanie ich w różnych dziedzinach
 • Gimnastyka wrażliwości i wyobraźni

SKOK SPOŁECZNY

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej: ekspresji słownej, odwaga formułowania własnych sądów, zwrócenie uwagi na niewerbalne środki wyrażania sądów i emocji
 • Konstruktywna praca w grupie
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową, wyrażania i nazywania emocji
 • Wiara we własne możliwości

SKOK MOTYWACYJNY

 • Rozpoznawanie swoich mocnych stron i możliwości ich wykorzystania
 • Wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez możliwość osiągania sukcesów w działaniu
 • Doskonalenie procesu uczenia się: umiejętności organizacji czasu, motywacji do działania
 • Pobudzanie zaradności, podejmowania działań w sytuacjach otwartych i problemowych

SKOK EKSPRESYJNO-RUCHOWY

 • Zdobywanie i doskonalenie prostych umiejętności aktorskich
 • Rozwijanie pozawerbalnych sposobów komunikacji
 • Odwaga i ekspresja indywidualności w prezentacjach publicznych